У е б Д и з а й н    - Виртуални Интерактивни Светове
Тайните на УебДизайн разкрити...  банери

    Добрият дизайн на уеб сайта е необходим, но не е достатъ-
чен за успешното ви представяне в Интернет. Защо? Защото е
необходима промоция. Някои специалисти по Интернет марке-
тинг биха казали, че промоцията чрез банери вече не е ефек-
тивна. Ние сме на друго мнение. Рекламата с банери е много
добър подход дa привлечете вниманието на хората към вашия
уеб сайт.

      Ако не беше така, нямаше да има толкова много програми
за промоция чрез банери, заплащане на кликове, комисионна
при продажби и т.н. (banner exchange, click-thru's, affiliate,
associate, referral programs
и др.). Всички те работят с бене-
ри. Ако банерите не бяха чак толкова важни, защо трафикът и
ефективността на промоцията вече започнаха да се измерват
с точно дефинирани величини като CTR (отношение импресии/
хитове), CPM (цена за 1000 импресии) и CPV (цена за един по-
сетител)?

      Защото всеки клик върху банера струва пари. И колкото по-
вече кликове генерират вашите банери, толкова по-ценен ста-
ва вашият уеб сайт. Хората са по-склонни или провокирани да
кликнат върху вашия банер, когато той е интелигентно напра-
вен, с добър дизайн, атрактивен, предизвикателен или както
искате го наречете. Така че, когато започнете да правите про-
моция на вашия уеб сайт, направете го професионално.


Какво е "импресия"?
Импресиите (impressions,
exposures
) отчитат колко пъ-
ти вашият рекламен банер е
бил видян. Ако имате рекла-
мен банер (на друга фирма)
във вашата уеб страница,
всеки път когато някой я по-
сети, вие произвеждате една
импресия на този банер. Съ-
щото е и когато ваш банер е
публикуван в чужди страници.
Колкото повече тези страни-
ци се посещават, толкова по-
вече импресии получавате.

Какво е "хит"?
Хитовете (hits) са броят на
посещенията на дадена уеб
страница. Понякога се изис-
ква страницата да бъде изця-
ло заредена върху екрана на
потребителя, за да бъде отче-
тен един хит.

Какво е "кредит"?
Кредитът (credit) oбикнове-
но е обща мярка за отчитане
на вашата ефективност. Вие
получавате кредити, когато
вашата уеб страница генери-
ра (извърши) някаква форма
на реклама на спонсорите.
Някои програми измерват хи-
товете, импресиите и дори
продажбите с кредити. На-
пример вие можете да полу-
чите 0.5 кредита за импресия,
3 кредита за хит, 500 кредита
за продажба и т.н. Някои про-
грами предлагат да изхарчите
кредитите си за допълнителна
промоция на вашия сайт вмес-
то заплащане.

Какво е "CTR"?
CTR (click-through ratio) е
отношението импресии/хито-
ве и е мярка за измерване на
ефективността на даден банер
в уеб страницата. В повечето
случаи то зависи от дизайна и
размера на банера, положе-
нието му върху страницата,
аудиторията и др.

 Често задавани въпроси:

Какво е "affiliate" програма?
(affiliate, associate, referral,
retailer, partner, MLM, click-thru)

Това са програми за партньорство.
Всички те са форма на споразуме-
ние между рекламодатели и прите-
жатели на уеб страници, които же-
лаят да сложат връзка или банер в
своите страници срещу заплащане.
Има различни видове програми,
всяка със специфични особености.
Няма правила за избор на най-из-
годна програма за партньорство.
Очевидно не винаги най-големите
проценти и комисионни, които про-
грамите предлагат, ще ви донесат
най-големи приходи. Рекламирайте
такъв продукт, който най-много би
привлякъл вашата аудитория. Спо-
ред нас има 3 основни типа програ-
ми за партньорство:

А. Програми, които плащат на клик.
Те ви плащат за всеки посетител на
вашата уеб страница, който кликне
върху техния рекламен банер и по-
сети техния уеб сайт. Не се изисква
осъществяване на продажба.

Б. Програми, които плащат комиси-
онно възнаграждение за продаден
продукт или услуга чрез вашата уеб
страница. Те могат да бъдат и MLM
(multitude marketing).

В. Програми, които рекламират ва-
шата уеб страница, слагайки ваши
банери върху чужди страници (въз-
можни са и други средства за про-
моция) изискват вие също да сло-
жите техни банери върху вашата
страница.

Какво е "CPM"?
Цената за 1000 импресии.

Какво е "CPV"?
CPV (cost per visitor) е цената за
един посетител "доведен" до уеб
страницата от даден банер.
CPV = CPM / (CTR * 1000)

Има ли стандарти за размера на банерите?
Няма приети стандарти за размера на банерите (също както повече
от нещата в Интернет). Но има някои предпочитани и по-често изпол-
звани банери, чиито размери са дадени по-долу. Размерът на бене-
рите обикновено е фиксиран в пиксели и те изглеждат по-големи или по-малки, в зависимост от резолюцията на екрана.


[ 468 x 60 ]  Цял банер

[ 392 x 72 ]  Цял банер с вертикален навигaционен бар
20
x
240


в
в
р
т
и
к
а
л
е
н
.
[ 234 x 60 ]   Половин банер
[ 120 x 60 ]
Бутон
[ 125 x 125 ]
Квадратен бутон
[ 120 x 90 ]
Бутон

[ 88 x 31 ]
Микро бутон
      Добре е да осигурите няколко банера с различно послание
и размери. Колкото повече банери предложите, толкова пове-
че хора ще са склонни да сложат ваш банер върху своите стра-
ници. Разнообразието на банери ще улесни вашите партньори
да изберат този, който най-много подхожда на стила и концеп-
цията на техния сайт.

Още разкрити тайни!
идеи | дизайн | програмиране | хостинг | банери | консултация | вируси
заглавна
страница
Copyright © -1997 УебДизайн ООД. Всички права запазени.
Този документ (текст и графика) не може да бъде копиран (изцяло или негови части)
без писмено разрешение от авторите. Всяко нарушение ще бъде преследвано с пълна сила от закона.